جزییات پروژه

دبیرخانه مکاتبات اداری
دبیرخانه مکاتبات اداری
  • اتوماسیون اداری راهکار رهایی از هزینه های ناشی از استفاده  کاغذ جهت گردش و نگهداری مکاتبات اداری است. جایگزین شدن اتوماسیون اداری و انجام کارها به صورت الکترونیک به جای فرایندهای طولانی و تکراری تهیه، گردش و نگهداری مکاتبات و اسناد اداری به صورت دستی موجب افزایش سرعت و دقت در امور خواهد شد.

    سیستم اتوماسیون اداری فرزانگان به عنوان یک سیستم مطرح قابلیت‌ها و امکانات بی‌شماری را در اختیار مدیریت سازمان قرار می‌دهد که بتواند با بهره گیری  از آن سازمان بدون کاغذ را به طور نسبی محقق سازد.به این ترتیب، می‌توانید به‌جای کارتابل‌ها و زونکن‌های فیزیکی از کارتابل‌های مجازی سود ببرید.