در باره ما

شرکت داده پردازی فرزانگان ساعی با موضوع ارائه خدمات تحقیقات، مشاوره مهندسی، طراحی پیاده سازی، خرید و فروش سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، مخابراتی، رمز نگاری، اتوماسیون صتعتی و خدمات اینترنتی به شماره 427056 در تهران به ثبت رسیده است.

منشور شرکت منشور مدیریتی این شرکت در 5 ماده به شکل زیر تبین شده است:

مشتری مداری: مشتریان دلیل ایجاد و بقای شرکت می باشند.رضایت ایشان مایه غرور و نقد ایشان دلیل رشد و اصلاح شرکت می باشد.مشتریان بهترین بازیکنان بازی برد- برد برای شرکت می باشند.

خرد محور: خرد تنها دلیل صحت انجام امو ر می باشد. روش تصمبیم گیری مدیران و پرسنل شرکت مبتنی بر خرد کارشناسی و جمعی استوار وپرهیز از سلیقه گرایی و اخلاق فردی می باشد.

عزت مبنا: عزت مبنای روابط اجتماعی شرکت بوده و در کلیه فعالیت های شرکت در روابط مربوط به مدیریت ، پرسنل ، مشتریان ، ارائه کنندگان خدمات اعم از خصوصی و دولتی این مهم خدشه دار نمی شود.

ابزارگرا: منابع شرکت محدود بوده و قبل از هر کاری بایستی ابزار مناسب آن فعالیت تهیه گردد.این ابزار بایستی زمان و هزینه فعالیت را کاهش داده و دقت کار را ارتقاء دهد کار ارزش کار ارزش است . انجام دهنده کار به هیچ وجه سرزنش نشده و در هر صورت مورد تقدیر قرار می گیرد.


مشتریان
  • انتخاب انتخاب درست مشتری به معنی انتخاب درست همکار و درک درست کار بوده و پذیرش این دو مهم منجر به انجام درست کار و رضایتمندی می شود.
  • شفافیت بایستی قبل از شروع کار ، روش ،زمان وهزینه های کار را برای مشتری بصورت شفاف بیان کرد.
  • حفظ حفظ مشتری بر مبنای رضایتمندی می باشد. حفظ مشتری برای ما حفظ سرمایه شرکت می باشد.
  • درک مشتری ما را برای انجام درست کار خود استخدام می کند.مشتری برای انجام درست کار بهترین حامی می باشد.
  • تعهد ما به مشتری برای انجام درست کار و ارائه خدمت متعهد هستیم ومشتری برای وقت وهزینه سایرکارهای ما تعهدی ندارد. با توجه به اصول فوق الذکر این شرکت به مشتریان خود افتخار کرده و تداوم خدمات را نشانه رضایت مندی ایشان می داند. در شرکت فرزانگان امیر کبیر کمیت و تعداد مشتریان ملاک ارزیابی شرکت نبوده و شاخص ،کیفیت و تداوم خدمات ارائه شده می باشد.
مشتریان فرزانگان