جزییات پروژه

سیستم مدیریت قراردادها
سیستم مدیریت قراردادها
  • سامانه كنترل قرارداد قادر به ثبت انواع قرارداد (خريد ، پشتيبانی ، پيمانكاری و ... ) بعنوان پيمانكار و يا كارفرما با جزئيات و اطلاعات تكميلي  مي باشد. و اما در راستاي ديد سيستم های يكپارچه قابليت ارتباط با ساير زير سيستم ها مثلا سيستم حسابداری برای صدور سند اتوماتيك با جزئيات و تفكيك مراكز هزينه و پرونده  برای سهولت در كار و البته كم كردن اشتباهات كاربری و گزارش های مطلوب مديريتی را به همراه دارد.

    در سيستم كنترل قرارداد ها علاوه بر ثبت پارامتر ها و بند های قرارداد عمليات مهمتری نيز در بحث پيگيری های مالی و كنترل بازه های زماني تعيين شده هر قرارداد وجود دارد و بسيار مهم می باشد، كه با امكان ثبت اين آيتم ها بصورت اطلاعات تكميلي در پنجره هاي مختلف كاربران و مديران مي توانند كليه دريافت ها و پرداخت های هر قرارداد را به جزء و با در نظر گرفتن كسورات قانونی و غيره كنترل نموده تاسهل انگاری و اشتباهات به حداقل رسيده و حتی غير ممكن گردد و البته جهت سهولت و سرعت بخشيدن به كار اكثر محاسبات پرداختی و كسورات صورت وضعيت ها (صورتحساب ها) بصورت اتوماتيك توسط سيستم انجام می پذيرد، به نحوی كه كاربر قادر است با صرف كمترين زمان اطلاعات را بروز نمايد.