جزییات پروژه

مرکز ملی فرش ایران
مرکز ملی فرش ایران
  • مرکز ملی فرش ایران تحت پوشش وزارت بازرگانی بوده و مدیریت صنعت و بازار فرش ایران در داخل وخار ج از کشور را عهده دار می باشد.
    این شرکت  از1387با  پروژه "سلیقه یابی فرش" در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت. هدف از اجرای این پروژه جمع آوری سلایق مشتریان فرش ایران خصوصا در خارج از کشور  با استفاده از تصاویر فرش می بود . از ویژگی های این پروژه چند زبانه بودن نرم افزار اینترنتی آن بود.