جزییات پروژه

معادن زغال سنگ کرمان
معادن زغال سنگ کرمان
  • شرکت معادن زغالسنگ کرمان دارای یک دفتر مرکزی در کرمان , یک کارخانه زغالشویی در زرند و 7 منطقه معدنی در سطح استان کرمان می باشد. این شرکت با احتساب نیروی انسانی پیمانکاری شاغل خود بالغ بر 7000 نفر پرسنل را پوشش می دهد.فعالیت این شرکت استخراج زغال از معادن و تولید زغال کک شو در کارخانه زغالشویی خود و ارسال زغال به مشتری عمده خود شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.
    این شرکت از  1381  با پروژه "سیستم جامع مکانیزاسیون شرکت معادن زغالسنگ کرمان" مشتمل بر 30 سیستم نرم افزاری در دوبخش سیستمهای عمومی مشتمل بر سیستمهای مالی اداری و سیستمهای تخصصی مشتمل بر سیستمهای معدنی و تولیدی در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت.
    هم اکنون نیز بعد از پایان پروژه, در چهار چوب قرارداد پشتیبانی خدمات مربوطه به این شرکت ارائه می گردد.