جزییات پروژه

سازمان بیمه سلامت ایران
سازمان بیمه سلامت ایران
  • سازمان بيمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) وظيفه بيمه كردن كاركنان دولت ؛ روستاييان؛ ايرانيان و ... را بر عهده دارد.
    این سازمان از 1388با پروژه "درآمد صندوق كاركنان دولت" در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت. هدف از اجرای این پروژه محاسبه حق بيمه كاركنان دولت شامل سهم بيمه شده ؛ بيمه گزار و دولت در هر ماه ميباشد.
    در حال حاضر توسعه و پشتیبانی این سیستم در کل کشور به عهده این شرکت میباشد.