جزییات پروژه

شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی
شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی
  • شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دارای یک دفتر مرکزی در شهرستان شاهرود , یک کارخانه زغالشویی در طزره و 6 منطقه معدنی در سطح استان سمنان می باشد. این شرکت با احتساب نیروی انسانی پیمانکاری شاغل خود بالغ بر 2000 نفر پرسنل را پوشش می دهد.فعالیت این شرکت استخراج زغال از معادن و تولید زغال کک شو در کارخانه زغالشویی خود و ارسال زغال به مشتری عمده خود شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.
    این شرکت از  1385  با پروژه "سیستم جامع مکانیزاسیون شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی" مشتمل بر 30 سیستم نرم افزاری در دوبخش سیستمهای عمومی مشتمل بر سیستمهای مالی اداری و سیستمهای تخصصی مشتمل بر سیستمهای معدنی و تولیدی در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت.
    هم اکنون نیز بعد از پایان پروژه , در چهار چوب قرارداد پشتیبانی خدمات مربوطه به این شرکت ارائه می گردد.