جزییات پروژه

سیستم ارزیابی پیمان کاران
سیستم ارزیابی پیمان کاران
  • سیستم ارزیابی پیمانکاران از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند و یکپارچه تدارکات بوده و این امکان را به کارشناسان واحد های خرید و قرارداد می دهد تا نتایج ارزیابی های انجام یافته در کمیته های فنی و بازرگانی بر روی پیمانکاران و مشاورین را مشاهده و نسبت به ادامه همکاری تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. همچنین این امکان را به واحد های درگیر با پیمانکار می دهد تا عملکرد پیمانکار را به صورت پروژه ای و یا ماهیانه ارزیابی نمایند. سیستم ارزیابی پیمانکاران امکان ارزيابی پيمانکاران شرکت کننده در مناقصات دو مرحله ای ثبت شده در سامانه قرارداد را بر اساس عوامل ارزيابی تعيين شده برای هر مناقصه فراهم می نمايد. همچنين امکان ارزيابی عملکرد واحدهای درخواست کننده درگير در مناقصه را بر اساس عوامل ارزيابی عملکرد مناقصات از طريق سیستم کارتابل فراهم می نمايد.