جزییات پروژه

خزانه داری
خزانه داری
  • کنترل گردش وجوه نقد و ارزیابی موجودی نقدی حال و آينده موسسه از اهميت ويژه ای به خصوص در سازمانهای بازرگانی و توليدی خصوصی برخوردار است. نرم افزار خزانه داری وضعيت وجوه نقد و انواع اسناد دريافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سيکل دريافت و پرداخت را به طور کامل مکانيزه می نمايد به گونه ای که مطلقا جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی دستی نیست و کلیه تراکنش های مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد.در واقع نرم افزار خزانه داری، سیستمی کاملاً مشخص برای دریافت و پرداخت هایی که در شرکت صورت می گیرد، می باشد که در این نرم افزار انواع دریافت ها چه به صورت نقد، چک ، دریافت از حساب ... و انواع پرداخت ها بصورت نقد، چک، پرداخت از حساب و ... ثبت می گردد.