جزییات پروژه

مدیریت تولید
مدیریت تولید
  • در سازمان های تولیدی برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع در فرایندهای تولید جهت نیل به اهداف سازمانی از مهمترین اصول می باشد که باعث افزایش بهره وری سازمان می شود، مدیریت تولید، عملکردی است که عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی تاکتیکی و راهبردی فرآورده‌های موجود و جدید یک شرکت است.مدیریت فرآورده، عملکرد چرخهٔ حیات سازمانی در درون یک شرکت است که با برنامه‌ریزی یا پیش‌نگری یا بازاریابی فرآورده یا فرآورده‌ها در همهٔ مراحل چرخهٔ حیات محصول سروکار دارد،این نرم افزار با هدف دستیابی به موارد ذکر شده برای سازمان های تولیدی تهیه شده است.