جزییات پروژه

مرکز اصلاح نژاد دام کشور
مرکز اصلاح نژاد دام کشور
  • مرکز اصلاح نژاد دام کشور از مراکز کلیدی وزرات جهادد کشاورزی می باشد. این مرکز دارای یک دفتر مرکزی در کرج  و 30 اداره  در سطح استان های کشور می باشد. هدف این مرکز مدیریت اطلاعات ادارت خود و کلیه دامداری های دام سبک و سنگین کشور می باشد.
    این شرکت  از 1386 با  پروژه "رکورد گیری" در لیست مشتریان این شرکت قرارگرفت. در این کار برای اولین بار شرکت دستگاههای Pocket pc و با استفاده .NET FRAMWORK 1  را بکار گرفت . پروژه دیگر, پروژه "جمع آوری اطلاعات دام " می باشد که هدف آن جمع آوری اطلاعات دام سبک و سنگین در سطح کشور می باشد.در این پروژه علاوه بر پرسنل ادارت مرکز , کلیه پیمانکارن مربوطه نیز از این سیستم در فضای اینترنت  بهره برداری می نمایند.